Prys Mawr

Mae’r tŷ fferm hwn wedi ei adnewyddu i safon uchel iawn. Saif yng nghanol caeau gwyrdd gyda golygfeydd o’r wlad oddi amgylch.

Mae’n cynnwys:

  • Cegin anhygoel;
  • Ystafell wlyb gyda chawod, bath, toiled a sinc;
  • Ystafell fwyta;
  • Lolfa gyda theledu Smart a chwaraewr DVD;
  • Ar y llawr cyntaf mae ystafell wely dwbl gydag ystafell gawod en suite;
  • Ystafell wely gyda dau wely sengl a thoiled a sinc en suite;
  • Ystafell wely gyda dau wely sengl sydd yn troi’n wely maint mwyaf drwy gau’r sip. Mae yma doiled a sinc en suite.
  • Y tu allan mae man eistedd gyda dodrefn gardd a barbeciw ac mae'r ardd yn gaeedig.

Yn y gegin foethus ceir peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, microdon, popty trydan Neff a hob trydan, tecell trydan, cafetiere a thostiwr.

Mae gwres canolog yma, darperir tywelion a bydd y gwelyau yn barod ar gyfer ein hymwelwyr.

Saif Prys Mawr nepell o’r Lôn Goed a gellir cerdded ar ei hyd i gyfeiriad y môr nes cyrraedd Llwybr yr Arfordir neu ei thramwyo i fwynhau’r heddwch.

Mae lôn feicio gerllaw.

Wrth droi i’r dde o Prys Mawr gellir ymweld â Ffynnon Cybi a cherdded i gopa Garn Bentyrch.

Holiday Cottages in Snowdonia - cliciwch yma